Windows 10 Digital Activator v1.3.9 Portable – DeGun TPB.rar download

Download

..

. .

. . .. :: iiiir; :::: .. .. :: iirr7:, …

., 7LJLYLv777rii: i; 777rvri:, i7vJYLr; irrrii: irv77: i:,

. . .: irLU1L77; ::: iiriiirr77LvL7YUXYi. : ivYJri:; :, ::: ii ,,: 77LLjU2jU7:

. .: J5X2jr7rri; and; rr77rir; riiirvuu2UFqZJ: .rjLYL7r7rrii :: i; iL;: ;; rii7rvLLukUYr :.

i5N227r; rii; reir; rrrrr: i; :: irirrr; LY5XG0U. .715u251vriiii: iirrr; ::: irir; 7LJYSPXuji

.: 71SjYL7vYiirL77rv77r77rir :: i7iii7r77vYjuXN87 .2OE5Y5FSUJ77 ;;: r; r; 7r7i :::: ::: ii77J5NqNSFL:

.vGqjrLYr7J7rrYLvvYYYvLrriirYLYYJ7YJUYju2uYYSGBSi,:. iBBZ2jUY2uYLYLLrrrr77rr; ri:,; ri:; rrr7r77YuXkSSEFL.

iuEk2u5jL72uUUUvvjjYuYjLY7Juuvv7uUuuj7LLuu5FPFSXBM;., 7BBBk1U51SU125uuv7777v; i: i; riiiii7777jYujUU12XkJ.

.vEBkuFquJjjL1SFU521jUjUuUYjFPUuUuYUJjLLLjLU2SSqSFGBPu:., GBGYjUkSP51juYuLUU7r: ii:; L7riirYvYj2YJ7YU2vUF5r

.vqO155U2UuSUU2UJ5PNUJYuj51SJYLFFF2FUjYuUuLLUEq0qNSkZBXJr,: MMkU2U1F5JjYuuUu5ULiir7rLL7rJvuuuLUUU22v25UJPBBF

.J0E5151JUY2kS5SJJ21r: …. ,, …

v0Z1kPkL1FUJkSS1XJ:.,., ..: UN27YYYLYYUUUUUujuY2SXXXkB0jri: NqE80UY7L7JYJ7L7YuJ77LJLL7v7LjJLYLLLUYYU5PBB7 …:.

: UEk0GX1X5SjU1FU0L. :::::: ::, iJuYuJuU1Juj12F155PX0ZOMMU7LPMBBBF12XFkSkUuLUj1SPuUF5L ;; j2SuU21Juu51UUBN. , r: ::,:,

iUP0PP2SS2JUUF11j, .i ::. i: ;;: ri.:jY7rY5EXF252EPPUv:::iL0MFY0BBMZ5uL55Y;i,,7UjYF7vj5F1j5SSkFJJ5F5Fkj57. iir; ii;

UPZF1UUjUYU5PFXuL.::::,i; 7irr :,; LLrjYUSXFk1UUXFY,. .U1GBBMMSU10F7. .rUSUUJJr; ii: 7YULj2Uj1u1L. : ii ::,: jealousy, i,

.U0NFuF55u1FNPqFSL.,:.: R7; :: i: iLPuLjSkXuUjSP0ki. .:; ::.; PBMOB8SFqP7 ,,:,. .rY7 :. : r77YY152Jv77

, JF0FFX05UUSP0kXE1,.:, Cenfigen :: :: LGSSU1XXvJ21XBki .iJU121YrrNMMMBM01N5i.: J152qL: ..,. .: ..: Y2Lu52jFUS1i ::: ::.,:.:.

. ::, ri: :: 1qF25jUjUUPEMP7.: 72JY7v7rLBBBNO0NUU2; .i777r; rYr;: ,,,: 7L1uFLi,. r20qX11jUJYii, ::: ,,. ,,,

., jXP5GSXP0XSFqkFkMOj. .: ,,:;,: uS1FJYY2XEkqkj; iii ::::: riPBB0ENU185i.,: iii, :::; ii ::: rv7r; 7LLr:., UM8kEk5jjv7: ,, ::,

iXXXZFNPXPkX55UPkMBk :. , YGNq2U2k2F5S127i: i, ::,. R7i1BBZPNXPMX :::; iiYPMM5i: iii ::, :: rii: rir: .iXE8ZZq88NJ: … ::,

iq1ZM0MNZEM0XSZ00X8BBqjii :, 7M05NG51FquYuSur ::, :: v5MBBi, SBMPEGqN5Y ::: LFBBB1MMj: iii: i7qBBkL7iir: iYEG8qPqMMMr, i:

v7BBB0OGZ0Zk0NPF0OMOBBBBBBBGkFEMEqXqJj1kF17 :,: i7u0Xvi. . rPN2M80U :, :: i7OBFZBPi.,: rjBBB7MBUri: r7u500GqN0MMO2Y507.7GP08Z8ZOqqNPqZNZGBMBBBBM5X8MZ0F1u11Nqk2Y: ,,, r7r,. :,. 7BBBBNGUr :, … 7Test :, U8ME50Ov7iivSkXNMEqkG8MMBOqSL.

7N1BMMEEMNqZNMZZqGGMGMG8NqPZEN51YjU51q527 ;; iY2L. … 77. SharePointBMMEqSFYvii,. .: Yj ::, i75XEZMMMNNNES2XBj. .

: rBGBMNqMqGMMZ8G0PZMME8NEE8EE51FkjYYkS1UuvujPqY. . rMN5NqqBS7. , Yi., R. .rvLrL2PSNZBBBMZPE0NPkq0i

2q7kMSZZMEBBEXNPNX8kIERAN3kXEqPG5YLU1F2XkF525Y. …..: NkFUFu :. .: jur5Fi; E0X8GEEMMBBMkSkNXN0Ui:

,, i8FOqMMGGB8P5E0qkZNNqNSqE5LFPuL2U25P12j2uur:.,., … ::. vBk1Xji, … ..:,. . . ..iPEP8OMZ8OBGZNqF51PS7

. iNNEEEBNMM8PN8MEqZMXkNG0OU2kSY22UUk1UvjUuvYvi. ::, …,:,. ,,,. Y5FXMOMOB8ZEZUUFN5h:

iu2XFXB8MGNMOMOBBBBBBBBBBXXFXSJ2uU5k125jLU7:.: ,,,,.,.; jPEEGF ;:ri.:., .. …:., 7771J5OBBZNZkPXSFOMY.

. , .r7SOGM8MBBBBBBPji: iJEZBBENqEPSUFkkU2U2uur:, .., .. iYBBXOMM1Y :::::, :: ,, …,., … JLJqqqMOZSkXEqGMGUu.

: k8kEGBBBBM7:,. ., rEB8P0X1qFFFFL1kFYLv7ii: rvi.: UMBBBBGuiiii. ::,. :::.,.: iri7SBq0Z8XqqqSPSUri

, .. SM0E5L:, .., ..,.,:,. ;; NMMNq88qXUSFPSkF0NSk0u, iNMq2kGBMk7i ::: ::; ::: 7r;: 7uPGqN1582iLUi.

.YME0U7iii :: L:., :: i, …: FBBMBBBBBOMBBOME0i: kEF;: iLEBZG5vrLri ::::: ri; rjXBBBBBJ …

vNE1YYY; LYr: r;,. ,,: .. 7 :: :: UMBBBZMP7r77r:,. .ZOuv7rii; kkNMBBq5UvLLYUPSZEZEOPGBM

; FU7r7777jY7i7r: .i:,: i,: i; :: iuBZY :. . .uBMPJLr; me:,. …, :::: 7YGB8JYYviiijJv

.YPYLriL7LYLu77Yj :: 7i ,: :, :::: i. : 1NP1Su7r7rriYUjF1uBBBqF2J ::. : F7 :: ii :::: jealousy ….

.r1Y7r7iYrUJLYuLjr7rLv: ii :::::; r7i, .r7; vYLjjUYvLjr7; I, I, I:,. .,. : ii: 7: ,, :: ri,:. …

.r7YYYY; rr7ivL7rjLYvrrrr7: ii ::; I, I, I; I, I, I :: ,, ….,. :::, .. Luiiiii :: jealousy: …,: .. i. .me,

.iYYYv;: 77i:; j7: 7uLLL77i7; 7L7i: jealousy; me; ii ::: ::: i: :::; ii; virii: ii,., ……. ,,:,: ,,,., Jriii ::, irr :. :, … ::

, iLLvr;: irr: irUr7vurjYY77vuUJr7i; v7v1viririiiri ;; iiir; 777irr777;,: …, .. …, rY7r :: i; ::: I: Lr. . ..: i. :: … ii :: rvi,:,

, i77L77rr :: ir; i7UYLYSJL7jYUJJu1UvLvLUYUULr ;; Yvrir77riirrjjjrrYv7JuUr: …, ….: LuUvLUSJr ::: i, .. ,,., 7;:. :: :: ,,: ri: 7i,:

: jealousy; iiiri :: ii; ivYLrrU12Yu2Jjj1UjLLj52512L7JkuLvuLLLY7r72JYYYv2LYjFJr :: … i: i; 1MBBSvYYYL7; i: ……: …. r82 ,,,.: ..: i: i;.:,

.ir;: i; i: iii: :: iLYYvYJ22UjSPkUF51Lj7U5UUFu2UXSj7u1uLUUurY2JvUuYYv7YLr: YUSNOEMMMMBBMSJv7; 7 ;; i: ……., …, iuYi :: i7. ::

: 7rrr7r7; i: ::: i: irrirYqkk2qXNNOZ0F5UL5XJ12U1XUuJS1SFF1Uv1u55kkUJULLv1JJ8B0ON2ju1PqZNkJ7rLri :: ,,.,., ……,. RPj7; r, .., i.

, Jrii7v7 ::: ::::: ii; me; 7YYU2ZMBBBBGE882EXkPk5X11UF5FqNSUk2MXqNqG2PFOE0BME8X2j5YLiJ1SkZXurrrr ::.,., …, ……. ,,.: Ii :::: …

.YJirvi7ri:; ::: r; r; ri7vSYYkBBMOE7: …..: uqBB8OXkEqPG8BPqNMU0PNjYLi: .NBBO5qYvUUJ7iir772Eqv7r; ii :::: ….. ,,,, …, :: iii ::, ..: r

vur7Yr ;; iir ::: rrrir7uUFPUJqXr UMBB2Y8U520BXLL, .: AimHarder iBB5jLY7L77: ::;: iLP0F7r; i: :: .: iuU2j1JLL1uri5BU .. :::: :::: … ..

; 1LiU7rYri7i: iJv7rrrUSX2Li ::. . ,, ….: .., Si. : BBEkJYL: ii7jYvvr; i1GP7ri :: 7LUuF1jri ::, iLL710B … :: ii ::: .. rL, ….: i:

.jqJvr7vLr7ii7Y7v7rr7YULr :::::: ii ,,,:, :::,: ,,. ,,; me. . ,: ….. ::: SG2Yvrvi :: 7LuL;, :: i: iir7FU. ,. ::::: ,,.: Jr. …,. :::

, 5SFj7i777ii; Lrr7Y7rr7rririi:; ir :: :, :: ::::, :::: iir :. , 7u. .,.,. .Y2LjUr7:,. :: i: ;; rJ8kUX8P1v7ri ::::: rrrii: 7Jk. …: ,, .. i7: .. ,,: ,, The:

: YEFJLLi; j7i777iLYYr7777jJLiii; iiir: i7Yii; :::: ,,, :: r;:. I: ….: …,. ,,, ::: uF1vr:,.,.,. :: iir2BBOqX22JjvYL7: r; iir ;; i75r ….,: i:. ., i: … r:

. .jE5U2Yr7kjL7Lr7Lu7rrLrLUY7vr7rLvYJJLYL7iYL; iri: ir :, i: rLr ,, …..,.,. :::. JU7;:.: Ii:,; i: rvjSNP0Xk5S2UYYYYL7iiiriiijk2r :, i;:. . …….. to:

LMj22J7uuu7rrLLjrr7L7LvY7L77vUjjYJu5LvL7r7r7rr7Jr7i :: iir:, … ,,, ::::::, r1GEYvrr ::::. I :: i77LJqESJuUFuJLUuuLr7r7rYrvjNE …, …

iBF7XUU5uYY7YJUYLYY7r7Y7u7r7UjYLjJUYjLY7LLuJYrrrY7;: r7r;i, ..:. ,,,, fi:. LNBBBP277ri ::.:, :::: LvY0BPUY5F5UUjuLjjUJUJUjY7; i7j1Yr ::, …., .., rj

NNYk5u0U2uUjUUUU2Lv7JJjL7rL77Y2Ukuju2L2UUU2uY77; 77Yrrii:,. ,,, :::::: …

. . .qBO1PkF17HaiLie01PLLUYjuYYUYYYSqEqNX0qZkFjYLYLLvYLYvL7jr :::., ::,: ..: jPB0SNMEq2ujvrY7; ::: ii; 7JjXNGFUU5SX5kXF201UU2.

. .:. iMMOX5k25NSFuUjjYUJYJ5JSXXk0kN0NEM0E8ZkFUUJYYUYLj1Yjvr :::: ,,, :::: rr, UZMPqN0FSSUri :: ….,:,., YqBBMPXXqXNSXkXS.,.,. .

.: i: .., i0BB0Z5FFNkk55u225UFkF1XPPkNXqXqXZGBB8kqqNS5SXjS1jU; ii :::: ,,: ri: .5MOqNP8MNi :, ….. iUBBBBBZZPZ0ZNG8EZB8SUS5ur; ::,: ,, … rjj. : i., ..

..:; :: rYGBBBBNkXNkOZXXZZEPEEOZ8EE0GZZNZ8BBBBBE8ENXSk01ji:,;::,. me; ri: ,, … UBBBBMr,., ……….., … iYFUMMkZBZBBS: 7P00MEPkXY: 7U2v.: i: …

., :: i7vr2ZB *! ^ $$ ^ $;:! YES BL $ L0V to @ all MONKEYZ! qSFkBBBM.: Sctv83. :,: i: .FBBBBBPuLr: a gheruihgigldfhbgnlkhql

. … iYY1XXkGk0EOOBOMMONNPSJJ77i ::::::; 752J10SENL ::: irjUY7Ji,:; iiriir7kBB7. , .iUi.: F1v; 7uZMGJr:,. ii :: ::: r7jXO0Zq0Ur ,, …, ..

. . … …, …: rrvY1UJr :::. .:, ….. …: 7,: kM7: L7: ii: .. ……

______) _____ ______

(, / /) (, /), (, /)

/ (/ _ _ / __ / __ _ _ / _ _ / — (_

) / /) __ (/ _ / _ (_ / (_ (_ (_ (___ (/ _)) / ____)) (_ (_ (_ / _)

(_ /) / (_ / (.- / (

(_ / (_ /

~~! SD! ~~ ~~! SD! ~~

– DeGun TPB ~~! SD! ~~ ~~! SD! ~~

Digital Activation Windows 10 – January 2021

The easiest and most powerful Windows 10 driver that can activate any version of Windows with a single click.

It is 100% free and virus free from the renowned developer Ratiborus.

(Only Windows Defender can get angry and complain)

It does not need to be installed and can work from memory.

HWID GEN (AKA: Hwidgen) is a digital licensing tool that doesn’t require KMS activation or upgrade tricks (upgrading to a more recent Windows version of an older Windows installation version) developed by MD1 (My Digital Life) s1ave77. This activates all editions / versions of Windows 10 OS (including the VL edition) with a permanent digital license. Also, the activation process is simple, does not affect any system files, and does not use a lost or stolen activation key.

HWID GEN is written in AutoHotkey’s scripting language (the .mk3 extension in the file name stands for AutoHotkey), embedded files (you can remove them from the official Windows 10 ISO) and open source files on GitHub ( compiled as exe file). So, you can manually complete the entire activation process. It works by using a vulnerability at Microsoft to compromise your Windows registry to achieve its activation goals, which are based on the insane WannaCry (cryptocurrency ransomware) transfer principle, as well as the smarter and lower Adylkuzz. (cryptographic malware) uses Windows MS17-010 error to commit computer crashes. BTW, it seems to me, the author of Adylkuzz is a blackberry, WannaCrylike a clumsy gang!

// Supported editions of Windows 10 //

Cloud (G)

Core (house) (G)

Core (by country)

Core (one language) (G)

Professional (G)

Vocational education (R)

Professional workplace (R)

Education (G)

Company (N)

Enterprise S (N)

Company S (N) 2015

Company S (N) 2016

Server standard (core) (N)

Core data center server) (N)

Server (core) solution (N)

// ask //

This tool scans several systems and may take some time to appear (depending on your system specifications), no panic needed, wait a minute

If a volume license version is installed from VLSC or MVS Business ISO, you must enter the default retail / OEM key to restore activation.

Warning

This driver may be mistaken for a threat: Win32: high-risk malicious software gene. Use VirusTotal to perform a complete and authoritative scan.

. :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :: :: : ::::::::::::::::::::::::::::. ::::::::::::::: | | ::.

. :::: | | :::.

. :::: | ——– ——————————– | :::.

. :::: | | :::.

. :::: | —————————————- | :::.

. :::: | _______________________________________________________ |

Dieser Beitrag wurde unter axxo, Uncategorized veröffentlicht. Setze ein Lesezeichen auf den Permalink.

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert.